สมาชิกHome เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

AddThis Social Bookmark Button

บทคัดย่อ

 

ชื่อวิจัย        :   รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                          ปีที่ 3 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

                          เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)

 ชื่อผู้วิจัย      :   นางสาวจรัญญา    รักรณรงค์       ตำแหน่ง ครู       วิทยฐานะ ชำนาญการ

                            โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จังหวัดสตูล

  ปีการศึกษา :  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

             การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling) 1 ห้องเรียน  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จำนวน 30  คน   ทำการวิจัยในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนตามคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับกลุ่มทดลองที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 4 ชุดกิจกรรม  ใช้เวลาทดลองรวม 18  ชั่วโมง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)  แล้วให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษร่วมกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นำผลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ

            ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.71/84.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะและการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)   อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวาน315
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1191
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2677
mod_vvisit_counterเดือนนี้8037
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1687109
เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ