สมาชิกHome เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense


รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense

AddThis Social Bookmark Button

บทคัดย่อ

 

 

ชื่อวิจัย  :   รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

ชื่อผู้วิจัย :   นางสาวจรัญญา    รักรณรงค์             ตำแหน่งครู            วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จังหวัดสตูล

ปีการศึกษา :  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555

 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense   ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive  sampling )    มา   1 ห้องเรียน จาก 3  ห้องเรียน  ของโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  จำนวน 33  คน   ทำการวิจัยในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนตามคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับกลุ่มทดลองที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม จำนวน 1 ชุดกิจกรรม  ใช้เวลาทดลองรวม 4  ชั่วโมง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)  นำผลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Present simple tense   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3   มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  86.21/86.25   ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 07:07 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวาน315
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1173
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2677
mod_vvisit_counterเดือนนี้8019
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1687091
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ