สมาชิกHome เผยแพร่ผลงาน โครงการ English Clinic


โครงการ English Clinic

AddThis Social Bookmark Button

ชื่อโครงการ English Clinic

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจรัญญา   รักรณรงค์     โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญมาก   ต้องปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   และจากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว   จึงจัดโครงการ English Clinic ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การผสมคำของนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อเพิ่มเติมและสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

2)  เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การผสมคำของนักเรียน

3)เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกและเขียนไม่ได้ เข้าร่วมโครงการ   จำนวน    50   คน

3.2  ด้านคุณภาพ

1) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดีขึ้น

2) สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การผสมคำ

3)นักเรียนเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

กำหนดการกิจกรรมค่าย English  Clinic

วันที่ 1

08.30 -09.00                     นักเรียนลงทะเบียน

09.00 – 09.30                   พิธีเปิด

09.30 – 10.20                   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

10.20 – 10.30                   พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00                   กิจกรรม English  Clinic(รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ p1-13)

12.00 – 13.00                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30                   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

13.30 – 14.30                 กิจกรรม English  Clinic(ฝึกเขียนและผสมคำp 14- 39)

14.30 – 14.40                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 – 15.30                 กิจกรรม English  Clinic(ประดิษฐ์อักษรโดยใช้ร่างกาย)

วันที่ 2

08.30 - 09.30                   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

09.30 – 10.20                   กิจกรรม English  Clinic(การเทียบอักษรอังกฤษกับไทยp 40-53)

10.20 – 10.30                   พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00                   กิจกรรม English  Clinic(การสะกดอ่านคำp55-60)

12.00 – 13.00                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30                   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

13.30 – 14.30                 กิจกรรม English  Clinic(แบบฝึกสะกดอ่านและเขียน p61-70)

14.30 – 14.40                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 – 15.30                 กิจกรรม English  Clinic(แบบฝึกสะกดอ่านและเขียน p61-70)

 

ผลการดำเนินกิจกรรม

แสดงระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่าย  English   Clinicโดยภาพรวม

ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

แปลผล

 

S.D.

1. ความเหมาะสมในการลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม

4.11

.63

มาก

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของกิจกรรม

4.11

.67

มาก

3. สื่อ/วัสดุ และอุปกรณ์ มีความเหมาะสม

4.11

.77

มาก

4. สถานที่ วัน เวลาที่จัดมีความเหมาะสม

4.19

.89

มาก

5. การดูแลให้ความช่วยเหลือ  การให้คำปรึกษาของวิทยากร

4.28

.74

มาก

6. วิทยากรมีความรู้  ความสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ

4.07

.80

มาก

7. สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้

3.39

.83

ปานกลาง

8. มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมากขึ้น

4.14

.71

มาก

เฉลี่ย

4.13

.59

มาก

 

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้410
mod_vvisit_counterเมื่อวาน286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2413
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2488
mod_vvisit_counterเดือนนี้6761
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1685833
เรามี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ