สมาชิกHome เผยแพร่ผลงาน รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน


รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

Popular
AddThis Social Bookmark Button

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน      :  รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  ปีการศึกษา  2553-2554

ชื่อผู้รายงาน  :  นางสุจินันท์  มุกดา

ปีที่รายงาน    :  2555

 

การรายงานโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อรายงานกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  ปีการศึกษา  2553 – 2554  และ ( 2)  เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่ายโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  ปีการศึกษา  2553 – 2554  จำแนกตาม ระดับคุณภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน   พฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  การมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  และผู้ปกครองในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน   ความพึงพอใจของนักเรียน  ครู  และผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  (1)  นักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จำนวน  234  คน  (2) ครูโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จำนวน  36  คน  และ (3)  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จำนวน  234  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  (1) แบบสอบถามความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ   0.82   ( 2 ) แบบประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ   0.81   (3) แบบสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.74  และ  (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ครู และผู้ปกครอง ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ   0.76  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที

ผลการรายงาน  พบว่า

(1)  การประเมินความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  นักเรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์   รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  นักเรียนส่งบันทึกการอ่านและการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง และ/หรือ ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นรับรองตามกำหนด   การประเมินความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู  ก่อนการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างทั่วถึง  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมินความคิดเห็นคุณภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนที่ขาดทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  และ  มีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(2)  การประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ห้องสมุดจัดขึ้นเป็นการกระตุ้นหรือส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ   สื่อสิ่งพิมพ์ที่นักเรียนอ่านมาจากการซื้อหาด้วยตนเอง และเช่าจากร้านให้เช่าหนังสือ  ผลการประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของครู  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ห้องสมุดโรงเรียนมีส่วนในการสนับสนุนการอ่านของนักเรียน    รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ผลการประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองก่อนการดำเนินโครงการ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ครูให้การสนับสนุนการอ่านของนักเรียนโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องการอ่านหนังสือ  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียนเป็นสิ่งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้อยากอ่าน

(3)  การสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ก่อนการดำเนินโครงการ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  โครงการ / กิจกรรม / วิธีการ ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความเหมาะสม  การสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของครู  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ   โครงการ / กิจกรรม / วิธีการ ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความเหมาะสม  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ   การสอบถามความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ   คือ   นักเรียน  ครู  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความภาคภูมิใจในผลงานตามโครงการ   รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  มีการสร้างความเข้าใจ  การประสานงานและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

(4) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น   การประเมินความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หลังการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ความเหมาะสมของรูปแบบและลักษณะกิจกรรมตามโครงการ  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ  การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  ก่อนการดำเนินโครงการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   หลังการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ  รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:53 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้399
mod_vvisit_counterเมื่อวาน286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2402
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2488
mod_vvisit_counterเดือนนี้6750
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1685822
เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ